Lễ vấn danh là gì?

Lễ vấn danh là gì? Tại sao lại có lễ vấn danh? Lễ vấn danh có nguồn góc từ đâu? Lễ vấn danh thời nay như thế nào?